Nguyen Thi Duyen

Production & Post-harvest Manager

Ms. Duyen was a well-experienced agriculture engineer before joining us. She has all we could ask for as a customer office: passion for strawberries and excellent problem-solving abilities.

————————————————

Nguyễn Thị Duyên

Quản Lý Sản Phẩm

Trước khi gia nhập, chị Duyên là một kỹ sư nông nghiệp đầy kinh nghiệm. Chị có đủ các yếu tố cần thiết của một nhân viên chăm soc khách hàng: niềm đam mê với việc sản xuất dâu và khả năng xử lí tốt vấn đề.